Algemene voorwaarden consumenten

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de firma Brouwer Balkbrug BV, gevestigd en kantoorhoudende te Balkbrug. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, op 24 augustus 1995 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle onder nummer D44/95.

Door gebruik te maken van deze website verklaard u zich akkoord met onze algemene voorwaarden.

1. ALGEMEEN
1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

1.2 Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en erfgename(n).

1.3 De eventueel door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Het doen van een bestelling houdt in dat de wederpartij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

2. AANBIEDINGEN
Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren/annuleren, dan wel onder rembours te leveren.

3.OVEREENKOMST
3.1 Behoudens het hierna opgestelde, komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand, nadat wij de betaling van de in bestelling gebrachte zaken, op onze bankrekening hebben ontvangen.

3.2 De opdrachtbevestiging, die per E-mail naar de wederpartij wordt gezonden, wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

3.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3.4 Wij zijn bevoegd om, indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgave.

3.5 De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie te verschaffen, welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

4. PRIJZEN
Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen inclusief B.T.W. en exclusief handelings- en verzendkosten.

5. ANNULERING.
Indien de wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, worden geen kosten als annuleringskosten in rekening gebracht.

6. BETALING
Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders vermeld of overeengekomen. Levering van de bestelde goederen zal slechts plaats vinden wanneer het totale orderbedrag op onze bankrekening is overgeschreven.

7. LEVERING
7.1 Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis van de wederpartij.

7.2 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte voor vervoer naar of ten behoeve van de wederpartij gereed staat.

7.3 De door ons aangegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is, dat van de wederpartij redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand kan worden gelaten. In dat geval is de weder- partij gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

7.4 Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveringen). Hiervan zullen wij de wederpartij tijdig in kennis van stellen.

7.5 Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De levertijd gaat in op de datum waarop de overeenkomst tot stand komt. Zie het bepaalde onder artikel 3 van deze voorwaarden. Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding. De wederpartij heeft recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding. De wederpartij is in dat geval evenmin gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

8. TRANSPORT/RISICO
8.1 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke, wordt door ons als goed koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld en/of nalatigheid van de vervoerder.

8.2 Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport of de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerkosten daarvan te zullen dragen.

9. OVERMACHT
9.1 Onder "overmacht" wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

9.2 Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht veroorzaakte, zich niet meer voordoet.

9.3 Is naar ons oordeel de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

9.4 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

9.5 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis van te stellen.

10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Onze aansprakelijkheid voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken aan en/of in de door ons geleverde goederen en/of diensten, op grond waarvan gesteld kan worden dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming onzerzijds, is beperkt tot het bedrag van de door ons ontvangen beloning; het bedrag dat met de order van de gebrekkige zaken is gemoeid.

10.2 In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het verkeerd gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.

10.3 Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde zaken door of namens de wederpartij, zijn wij door de tegenpartij gevrijwaard van alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade eis ontstaan is ten gevolge van samenstelling en/of fabricagefouten, dan wel door eender welke andere oorzaak, tenzij er onzerzijds sprake is van opzet of grove schuld.

10.4 Iedere vordering tegen ons vervalt door het enkele tijdsverloop van een jaar na het ontstaan van een vordering, tenzij ter  zake voordien een rechts vordering tegen ons aanhangig is gemaakt.

11. KLACHTEN
11.1De wederpartij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dienen wij daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering van de goederen, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te worden gesteld.

11.2 Eventuele gebreken en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking, welke de wederpartij tijdens de inspectie ontdekt, bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is, te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

11.3 Wanneer is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, hebben wij de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

11.4 Na het verstrijken van de termijn van 7 dagen, wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Als dan worden klachten niet meer door ons in behandeling genomen.

11.5 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

12. GARANTIE
Onze garantie op de kwaliteit van de geleverde zaken, beperkt zich tot die welke door de fabrikant aan ons wordt verleend.

13. TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14. GESCHILLEN
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de rechtbank van Assen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

15. HERROEPINGSRECHT
15.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
15.2 Dit recht komt te vervallen bij producten die bij levering vermengd raken met iets anders.